AEROTÈRMIA

Anomenem aerotèrmia al sistema de climatització amb el que s’utilitza el principi de l’airecondicionat bomba de calor en el que es pot considerar una energia de fonts renovables ja que treu profit de l’energia continguda a l’aire que ens envolta per tal d’utilitzar-la per a diferentsfinalitats. Actualment l’aerotèrmia es pot utilitzar per a produir aigua calenta sanitària i també per a climatitzar habitatges o espais tancats. Gràcies al fet que l’energia que conté l’aire exterior en forma de temperatura, està disponible ies virtualment inesgotable, ja que és capaç de regenerar-se per mitjans naturals (escalfament per l’energia del sol), ajuda al sistema a que l’energia que absorbeix la maquina sigui moltmenys i per tant es pot considerar l’aerotèrmia com a una energia renovable. Utilitzant aquesta energia s’aconsegueix produir calor i aigua calenta de manera menys contaminant ja que funciona amb electricitat i no cal utilitzar combustibles fòssils.